WeChat QR Code

Home>About Us>Staff>Research Fellow

部门简介

Research Fellow

Wang Sheng President
Wu Shicun Founding President, Ph.D., Senior Fellow
Hong Nong  Ph.D., Senior Fellow Tel: (+86 898) 65789715 
Fax: (+86 898) 65333304  
Email: hongnong@nanhai.org.cn
Chen Pingping Deputy Director Tel: (+86 898) 65789720
Fax: (+86 898) 65333304 
Email: cncpp04@163.com
Wang Tengfei Assistant Research Fellow Tel: (+86 898) 65789721 
Fax: (+86 898) 65333304 
Email: wangtengfei@nanhai.org.cn
Liu Yanhua Ph.D.,Assistant Research Fellow Tel:(+86 898)65789729
Fax:(+86 898)65333304
Email:ryuennka@gmail.com
Luo Liang Assistant Research Fellow Tel: (+86 010) 85618151
Fax: (+86 010) 85618150
Email: luoliang@nanhai.org.cn
Lin Yongxin Ph.D., Director Tel: (+86 898)65789728
Fax: (+86 898) 65333304
Email: linyongxin@nanhai.org.cn
Yan Yan Ph.D,Director Tel: (+86 898)65789722
Fax: (+86 898) 65333304
Email: yanyan@nanhai.org.cn
Ye Qiang Assistant Research Fellow Tel: (+86 10) 85637995
Fax: (+86 10) 85618150
Email: yeqiang@nanhai.org.cn
next 123